Цел:

Да подпомогне младежите и младежките работници с дигитални инструменти за придобиване на нови умения и практически знания, с помощта на които да станат посланици на промяната в спестяването на ресурси и намаляването на отпадъците чрез повторна употреба и ъпсайклинг.

Резултати:

 • Дигитална платформа ScaleUPcycling
 • Дигитална пътна карта към екосистема за повторна употреба и ъпсайклинг
 • Умения за изграждане на общности чрез ъпсайклинг

Координатор: Anaptyxiaki Etaireia Lefkosias (ANEL) LTD (Кипър)

Страни партньори: България, Испания, Словения и Унгария

Прочетете повече -->

Цел:

Проект Young GREENtrepreneurs има за цел да осигури на младите хора и стартъп общностите иновативни дигитални инструменти за придобиване на нови умения, компетенции и практически знания за разработване на собствен бизнес, базиран на „зелено“ предприемачество (с грижа за здравето, за опазване на водите, за чиста енергия и устойчиви общности, за отговорно потребление и производство, за облекчаване на последствията върху климата, за опазване на естествените екосистеми и устойчиво използване на ресурсите).

Резултати:

 • GREENtrepreneurs онлайн хъб - набор от онлайн инструменти за съвместно разработване на проекти за „зелени“ дигитални решения;
 • Обучителни модули за разработване на „зелени“ продукти: пакет за онлайн обучение със свободен достъп, обхващащ компетенциите за разработване на „зелени“ продукти;
 • Обучителни модули за развитие на „зелен“ бизнес: набор от 8 онлайн модула, подпомагащи развитието на „зеления“ бизнес чрез подхода „стъпка по стъпка“.

Координатор: KDRIÜ Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (Унгария)

Страни партньори: България, Ирландия, Испания, Северна Македония, Словения, Унгария

Прочетете повече -->

Финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“

Проектът "Единни в многообразието си" е насочен към 96 ученици I-XII клас от СУ „Петко Рачев Славейков“, град Трявна, на възраст от 7 до 18 години, включително роми, техните семейства и други заинтересовани страни.

Основна цел на проекта:

Да се осигури образователна среда, гарантираща качествено образование и активно социално приобщаване.

Проектът е съвместна инициатива на СУ “Петко Рачев Славейков“ – Трявна и партньор – Фондация „Вяра“.

Прoчетете повече -->

„Деца, учители и родители - заедно за по-добро бъдеще в Трявна“

„Деца, учители и родители - заедно за по-добро бъдеще в Трявна“

Финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“

Цел на проекта:

Общата цел на настоящия проект е осигуряване на подкрепа на деца от маргинализирани групи и осигуряване на достъп до качествено образование.

RAY: Младежки портал за работа

 • № на проекта:2018-2-BG01-KA205-048238
RAY - България

Цели:

Сегашните социални условия в Европа и по-специално в държавите на партньорите по проекта не са приятелски настроени към младите търсещи работа, които често търсят възможности в по-големите градове или в чужбина. Тази инициатива идва от реалната нужда на младите хора да намерят подходящи работни места в своите отдалечени географски райони (недалеч от мястото, където живеят). Много често в селските райони младите хора са изправени пред географски, икономически и социални препятствия, които са изложени на висок риск от социално изключване. Проектът RAY ще допринесе за социалното приобщаване на младите хора в селските райони чрез новаторска платформа за търсене на работа за младежи, която ще служи като място за срещи между младите търсещи работа и работодателите от местните селски райони. Освен това проектът ще предостави умения за търсене на работа чрез съвременно обучение.

Информационен бюлетин
КЪМ ПОРТАЛА -->

Job Hunting: обява обучение в Словения -->

Цели:

По данни на Евростат за 2014 групата на NEETs (младежи, които не са нито в образование, нито в обучение, нито на пазара на труда) в ЕС съставлява 16.5%. Само 7.5% са безработни, т.е. имали са работа и си търсят работа. 7.8% от NEETs са напълно неактивни граждани, т. е. не се интересуват нито от образование, нито от обучение, нито от работа.

  Като адресират тези проблеми партньорите се стремят към следното:
 • Повишаване на капацитета на младежките работници в селските региони за подкрепа и привличане на младежи от групата на NEETs в местния обществен живот, в различни форми на образование и обучение или за участие на пазара на труда.
 • Предоставяне на възможности за неформално учене за хора от селските региони, активни в младежките дейности.
 • Повишаване качеството на работата с младежи в участващите организации.
Прочетете повече -->

School on Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship

 • № на проекта:543221-LLP-1-2013-1-GR-K3-K3NW
Европейска мрежа Училище в облака - среща Атина

Европейска мрежа “Училище в облака”

SoC е ИКТ мрежа, създадена с цел проучване на нови динамични начини за обучение. Свързана е с начина, по който мислим, споделяме, учим и си сътрудничим в рамките на различни сектори на образованието, чрез използване възможностите, произтичащи от “облачната” среда.

Мрежата се състои от 57 партньори от 18 европейски страни, повечето от които са лидери в своите образователни сектори. Включва 10 училища, 21 университета, фирми, неправителствени организации, национални управленски структури, изследователски центрове, асоциации и доставчици на обучение за възрастни.

Прочетете повече -->

Rechance Biz - Raise up Self-employment through Inclusive Entrepreneurship Development

 • № на проекта:LLP-2012-LEO-MP-24
Rechance Biz - среща Белфаст

Нов шанс в бизнеса - самонаетост чрез включващо предприемачество

Rechance Biz е проект, разработен в рамките на Програма „Учене през целия живот“ по програма Леонардо да Винчи, Партньорства и е със срок на действие 24 месеца. Проектът е насочен към безработни младежи (18-30 г.) и възрастни (50+) работници, а също така и към лица с различни фактори за изключване - пол, миграция, бедност или други, и има за цел да насърчи самостоятелна заетост чрез развитие на предприемачески инициативи, умения и знания в областта на предприемачеството, с цел предотвратяване на социално изключване, и по този начин да допринесе за устойчивото развитие на общности, страни и Европа като цяло.


Прочетете повече -->

Logon 2 Education

 • № на договора:LLP-2011-SV-47
Учебна визита - Кордоба

Лог-он в образованието: подобряване на методологията и техниките на преподаване чрез използване на ИКТ

Програма „Учебни визити" е част от „Хоризонталната програма" на Програма „Учене през целия живот", дейност „Политически развития и иновации".

Целта на Учебната визита е да генерира обмен на опит и добри практики между представителите на държавата домакин и представителите на държавите участнички. Учебните визити насърчават и подкрепят политическото развитие и сътрудничество на общоевропейско ниво в контекста на ученето през целия живот.

Участието в Учебна визита е вълнуващо преживяване и важен инструмент за учене.

Прочетете повече -->

One for You, One for Me – Reciprocal Mobility Exchange

 • № на проекта:LLP-2010-LEO-MP-23
One for You, One for Me - Берлин

Една за теб, една за мен - реципрочен обмен на мобилности

Партньорството по проекта насърчава равно и реципрочно сътрудничеството между различни партньорски организации в областта на мобилността с учебна цел.

  С проекта се повдигат следните въпроси:
 • неравностойните позиции на страните от ЕС като партньори домакин в проекти за мобилност.
 • тясното разбиране на ползите и възможностите за мобилност за физически лица, организации и общности.
 • качеството на проектите за мобилност и качество на сътрудничеството между отделните партньори в проекти за мобилност.

  Партньори по проекта:
 • Zavod Za Novodobno Izobraževanje (Словения)
 • Earth Leader (Португалия)
 • Circolo Culturale Africa (Италия)
 • Gaziantep Government (Турция)
 • ILE Berlin, (Германия)
 • Cesvil, (Италия)
 • Iskenderun Teknik ve Endustri Meslek lisesi, (Турция)
 • Фондация Вяра (България)