Създадена през 2004 г., Фондация „Вяра” акцентира в дейността си върху предоставяне на различни видове подкрепа, главно по отношение достъпа до информация и обучения на индивиди и семейства в неравностойно положение, които имат решимостта да помогнат на себе си и на семействата си, така че да си осигурят по-добро бъдеще. Регистрирана в Трявна, Фондацията функционира на територията на област Габрово, където достъпът и значението на ученето през целия живот имат нужда от допълнително поощряване и промотиране. Неформалните форми на обучение и самообучение са почти непознати, особено сред маргинализираните групи.

  За това и целите на фондацията са:
 • да подпомага достъпа и стимулира използването на съвременни информационни и комуникационни технологии, образователни услуги и продукти;
 • да съдейства за създаването, развитието и приложението на образователни технологии и продукти;
 • да подпомага икономическото развитие и гражданското общество с неговите институции и механизми за регулация и управление;
 • да участва в развитието на местната общност;
 • да допринася за утвърждаване на националната самобитност;
 • да развива здравословно и гражданско образование;
 • да повишава квалификацията на заинтересовани млади хора;
 • да участва в борбата с младежката безработица и безработицата изобщо;
 • да участва в процеса на социално подпомагане на деца, младежи и семейства в неравностойно положение;
 • да подпомага устойчивото местно икономическо развитие;
 • да осигурява достъпност до програма Еразъм+;
 • да участва в проекти и програми с международно, национално и регионално значение;
 • да осъществява сътрудничество с научни, учебни, професионални и други организации в страната и в чужбина;
 • да набира и натрупва средства и имущество, което да се използва за осъществяване целите на фондацията;
 • да подпомага материално образованието и социалната адаптация на инвалидите;
 • да провежда информационна кампания и друга дейност за популяризиране целите и дейността на фондацията и нейните партньори в България и в чужбина.

Нашите преподаватели и консултанти са предимно доброволци, което е едно от ценните им достойнства, тъй като доброволчеството не е популярно в България. Екипът ни е от квалифицирани специалисти, които работят с желанието да променят и подобрят живота. Фондацията поддържа богата мрежа от професионалисти и консултанти с опит в областта на маркетинга, правото, разработването и осъществяването на проекти и др.

Фондация „Вяра” е установила добри отношения с местни, регионални и национално представени организации и бизнеси.

Международно сътрудничество: One For You, One For Me-Reciprocal Mobility Exchange, Leonardo Da Vinci Partnerships, LLP-2010-LEO-MP-23; Rechance Biz - Raise up Self-employment through Inclusive Entrepreneurship Development, Leonardo Da Vinci Partnerships, LLP-2012-LEO-MP-24; School on Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship, LLP KA3 Multilateral networks, 543221-LLP-1-2013-1-GR-K3-K3NW; SEEDs among NEETs: Spreading Entrepreneurship and Economic Development among NEETs, Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for youth, 2016-1-BG01-KA205-023497; RAY: Rural Active Youth Job Portal, Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for youth, 2018-2-BG01-KA205-048238; Young GREENtrepreneurs: Innovative approaches in promoting green entrepreneurship among youth, 2021-1-HU01-KA220-YOU-000029114, Erasmus+ Cooperation partnerships in youth; ScaleUPcycling - Youth competence development on reuse and upcycling 2021-1-CY02 – KA220 – YOU - 000050282, Erasmus+ Cooperation partnerships in youth.